Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site

De website is eigendom van 2PM Europe S.A., waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op :

West Side Village - 1st floor
89D, rue Pafebruch
L-8308 Capellen - Luxembourg

RCS Luxemburg nummer B208545.
Het intracommunautaire BTW-nummer van 2PM Europe S.A. is LU 28785125.

2PM Europe S.A. is onderworpen aan het toezicht van de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
De website bevat uitsluitend informatie van algemene aard, die niet op uw persoonlijke behoeften van toepassing is.
Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing die wordt genomen op basis van informatie op de site, noch voor het gebruik dat derden ervan zouden kunnen maken. Wij staan tot uw beschikking om u persoonlijk te adviseren, aarzel niet om contact met ons op te nemen via onze website of per telefoon.

Wij streven naar de juistheid en actualisering van de op de site verspreide informatie, op het moment dat deze online wordt gezet, en tot de toegang van de site.
Wij garanderen echter geenszins de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de op de site ter beschikking gestelde informatie en behouden ons het recht voor om de inhoud van de op de site gepubliceerde informatie en documenten ten alle tijden en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.
In dit opzicht kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site en het gebruik dat u ervan zou kunnen maken, met name voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door de toegang of het gebruik van de site door om het even welke persoon of door de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen.

Alle informatie op de website, met inbegrip van het ontwerp, de stijl en de logo's, is het exclusieve eigendom van 2PM Europe S.A. Elke reproductie van elementen van de website zonder voorafgaande toestemming van 2PM Europe S.A. is strikt verboden.

Onze site bevat hyperlinks die toegang geven tot sites waarvan wij niet de uitgevers zijn.
Bijgevolg wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud en eventuele schade bij het bezoeken van sites waarnaar de site via hyperlinks leidt.
De gebruiker bezoekt andere sites onder zijn eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Door een andere site te bezoeken via een hyperlink, aanvaardt u dat deze toegang op eigen risico is.
Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit uw toegang tot een andere site waarnaar een hypertext link verwijst.

De op de site gepubliceerde informatie is bestemd voor gebruik in Luxemburg.

Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden ten alle tijden en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

Beleid inzake belangenconflicten

1. Doelstelling en werkingssfeer

Overeenkomstig de Europese richtlijn 2004/39/EG van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID": omgezet in Luxemburgs recht door de wet van 13 juli 2007 betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd, en de groothertogelijke verordening van 13 juli 2007 inzake organisatorische eisen en gedragsregels in de financiële sector), handhaven wij een doeltreffende organisatorische en administratieve structuur teneinde alle redelijke maatregelen te nemen om potentiële belangenconflicten te identificeren, te beoordelen en te beheren.
In dit document wordt het ingevoerde beleid samengevat en wordt essentiële informatie verstrekt over de maatregelen die zijn genomen om hun belangen te beschermen.

2. Beleid inzake belangenconflicten

Ons beleid inzake belangenconflicten is als volgt gedefinieerd:
- wij stellen omstandigheden vast die aanleiding geven of kunnen geven tot een belangenconflict met een concreet risico dat de belangen van de cliënt worden geschaad ;
- wij bepalen welke procedures gevolgd moeten worden en welke maatregelen genomen moeten worden om deze belangenconflicten te beheersen;
- wij hanteren systemen om te voorkomen dat de belangen van de cliënt daadwerkelijk worden geschaad in geval van een belangenconflict.

3. Vaststelling van een belangenconflict

Volgens de MiFID-regelgeving, en ongeacht de afdeling van de betrokken onderneming, is er sprake van een belangenconflict wanneer, in het kader van het verrichten van een dienst voor een cliënt, de verrichting van de dienst ten goede komt aan de onderneming (of aan een andere cliënt voor wiens rekening zij optreedt of aan een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks met de onderneming verbonden is door een zeggenschapsband), terwijl het waarschijnlijk is dat de belangen van de cliënt voor wie de dienst wordt verricht, daardoor worden geschaad.

Het risico van een belangenconflict bestaat wanneer 2PM Europe S.A. (of een klant of een persoon die direct of indirect met de onderneming verbonden is door een zeggenschapsrelatie) :
- een financieel voordeel kan behalen of een financieel verlies kan vermijden ten koste van de cliënt;
- een belang heeft bij het resultaat van de voor de cliënt verrichte dienst of de namens de cliënt uitgevoerde transactie, dat verschilt van het belang van de cliënt ;
- om financiële of andere redenen een prikkel heeft om de belangen van een andere cliënt of groep cliënten te laten primeren op die van de betrokken cliënt ;
- dezelfde beroepsactiviteit uitoefent als de cliënt;
- in verband met de voor de cliënt verrichte dienst van een andere persoon dan de cliënt een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten ontvangt of zal ontvangen, anders dan de commissie of het honorarium dat gewoonlijk voor deze dienst in rekening wordt gebracht.

Wanneer een zakelijke relatie met 2PM Europe S.A. aanleiding kan geven tot belangenconflicten of het risicoprofiel van de onderneming negatief kan beïnvloeden, moet ze ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. Elke zakelijke relatie moet worden aangegaan in het belang van de vennootschap, d.w.z. dat zij moet plaatsvinden onder concurrerende financiële voorwaarden, dat zij haar liquiditeit en solvabiliteit moet respecteren en dat zij binnen aanvaardbare risicocondities moet blijven teneinde een gezond en voorzichtig beheer van de vennootschap te waarborgen.

Er werd een oefening gehouden om de omstandigheden te identificeren die aanleiding geven of kunnen geven tot een belangenconflict binnen 2PM Europe S.A. Evenzo werden de maatregelen genomen die geschikt worden geacht om deze belangenconflicten op te volgen en te beheren en om hun impact te controleren. Mogelijke belangenconflicten zijn onder meer :
- Belangenconflicten tussen onze cliënten met tegengestelde belangen;
- Belangenconflicten als gevolg van uiteenlopende belangen tussen de instelling en de cliënt met betrekking tot een bepaald resultaat;
- Belangenconflicten als gevolg van een divergentie tussen de persoonlijke belangen van de instelling of haar personeel en de belangen van de cliënt.

4. Beleid en Procedures

Wij hebben een goed uitgewerkt intern beleid en procedures om mogelijke belangenconflicten te beheersen. Deze beleidslijnen en procedures, die zijn ontworpen om het vereiste niveau van onafhankelijkheid te waarborgen, zijn onderworpen aan een voortdurend proces van evaluatie en herziening, en omvatten, maar zijn niet beperkt tot :

Chinese Muren:
Wij passen procedures toe die de uitwisseling van informatie tussen werknemers en/of tussen verschillende afdelingen van de onderneming controleren, in gevallen waarin de belangen van een cliënt in conflict zouden kunnen komen met de belangen van een andere cliënt of met onze eigen belangen, of met die van een persoon die direct of indirect met ons verbonden is door een zeggenschapsband (een "Verwant Persoon").
Wij hebben goed uitgewerkte beleidslijnen en procedures voor informatiescheiding, die bedoeld zijn om vertrouwelijke informatie te beheren en de ongepaste overdracht van vertrouwelijke of prijsgevoelige informatie (vaak "voorkennis" genoemd) te voorkomen.

Afzonderlijke controle en scheiding van functies :
In voorkomend geval is een scheiding aangebracht tussen de controle en/of de functies van onze werknemers en/of afdelingen die activiteiten verrichten voor cliënten waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met de belangen van een andere cliënt, onze eigen belangen of die van een verwante persoon. Deze maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat een betrokkene tegelijkertijd bij verschillende diensten of activiteiten betrokken is, wanneer een dergelijke betrokkenheid een goed beheer van de conflicten in de weg zou kunnen staan.

Openbaarmaking :
Indien er geen alternatief is voor het beheer van een belangenconflict of indien de bestaande maatregelen naar onze mening de belangen van de cliënt niet voldoende beschermen, zal het bestaan van het belangenconflict aan de cliënt worden meegedeeld. Dit is om de klant in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen over het al dan niet voortzetten van de zakelijke relatie.

Weigering tot tussenkomst :
Wanneer wij van mening zijn dat wij op geen enkele wijze in staat zijn een belangenconflict te beheersen, kunnen wij weigeren voor de cliënt op te treden.
De cliënt die dit wenst kan contact opnemen met zijn RM om meer gedetailleerde informatie te ontvangen over ons beleid inzake belangenconflicten.

Privacybeleid voor persoonsgegevens

Dit document heeft tot doel de cliënten te informeren over het beleid inzake de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens dat van kracht is in het kader van hun relaties met de Beheermaatschappij.

Wie ?

De beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar cliënten. U kunt contact opnemen met de beheermaatschappij via de volgende contactgegevens:
Telefoon: +352 / 28 48 36 1
De contactpersoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van vragen en/of klachten van cliënten is Jean-Yves Dourte, lid van de gemachtigde raad van bestuur.

Welke persoonlijke gegevens ?

De persoonsgegevens die door de beheermaatschappij worden verzameld, kunnen variëren naargelang van de aangeboden diensten en producten en de omstandigheden van elke situatie. Het kan dus gaan om naam en voornaam, adres, telefoonnummer, geboorteplaats en -datum, fiscaal identificatienummer, rijksregisternummer, burgerlijke staat, gezinssituatie, beroepsgegevens, financiële gegevens, herkomst van het persoonlijk vermogen, gegevens betreffende portefeuilles en financiële transacties, risicoprofiel, enz.

Waarom ?

De persoonsgegevens die door de beheermaatschappij worden verzameld, dienen verschillende doelen:
- Wettelijk/wettelijk: de Beheermaatschappij is in het kader van haar wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de "KYC- Know Your Customer" verplichtingen) verplicht over een bepaald aantal persoonsgegevens van haar cliënten te beschikken.
- Uitvoering van het beheersmandaat: de beheermaatschappij moet over persoonsgegevens beschikken voor de goede uitvoering van haar verplichtingen in het kader van het haar verleende beheersmandaat.
Ten slotte kan de Beheervennootschap, met hun toestemming, de persoonsgegevens van haar klanten ook gebruiken om hen uit te nodigen op privé-evenementen die zij eventueel organiseert.
In geen geval zullen persoonsgegevens worden uitgewisseld, verkocht of verhuurd aan derden voor commerciële en/of marketingdoeleinden.

Hoe lang ?

Om haar wettelijke verplichtingen na te komen, bewaart de beheermaatschappij deze persoonsgegevens gedurende een periode van 10 jaar na de verzameling van deze informatie en/of het einde van de contractuele relatie.

Wat zijn de rechten van de cliënten?

De cliënten van de beheermaatschappij hebben de volgende rechten:
- inzage in de door de beheermaatschappij gebruikte persoonsgegevens en, zo nodig, correctie van deze gegevens;
- het wissen van of het beperken van de toegang tot bepaalde persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde doeleinden (rubriek "waarom?");
Klanten kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de hierboven vermelde persoonsgegevens.

Bovendien heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de Luxemburgse autoriteit, namelijk de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNPD), wanneer hij niet meer tevreden is over de verwerking door de beheermaatschappij. Deze Commissie is toegankelijk op https://cnpd.public.lu of op het volgende adres:

Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L4361 Esch-sur-Alzette
Tél : +352/26 10 60 1

Dezelfde rechten gelden voor personen die geïnteresseerd zijn in de diensten van de beheermaatschappij, maar die nog geen beheersmandaat aan de beheermaatschappij hebben verleend.

Procedure voor de behandeling van klachten en claims van klanten (uittreksels)

De interne procedure voor de behandeling van klachten van cliënten beschrijft de taken en verantwoordelijkheden voor de behandeling van klachten van cliënten in overeenstemming met de CSSF-Verordening 16-07 betreffende de buitengerechtelijke regeling van klachten.

Hieronder volgen enkele uittreksels uit deze interne procedure.

Onder klacht wordt verstaan elke door een klant bij de beheermaatschappij ingediende klacht om een recht te laten erkennen of een schade te laten herstellen.

Deze klachten kunnen aan de Beheervennootschap worden gericht, hetzij per e-mail op het adres info@2pmeurope.com, hetzij per post op het adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De contactpersoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van vragen en/of klachten van cliënten is Jean-Yves Dourte, Lid van het Gevolmachtigd Management.

Binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de klacht moet aan de klant een ontvangstbevestiging worden gestuurd.

De beheermaatschappij zal dan uiterlijk één maand na ontvangst een antwoord sturen.

In geval van eenonbevredigend antwoord heeft de klant ook de mogelijkheid om een ​​klacht in tedienen bij de CSSF binnen een jaar vanaf de datum waarop hij zijn klacht bij de beheermaatschappij heeft ingediend. De CSSF zal optreden in haar hoedanigheid van een entiteit voor buitengerechtelijke beslechting van klachten. Meer informatie over deze werkwijze is beschikbaar in de CSSF-verordening nr. 16-07gepubliceerd in het Mémorial van  11 november 2016 (nr. 228; pagina 4240 en volgende).

Beloningsbeleid

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, stelt de Beheermaatschappij aan haar cliënten en/of aan iedereen die belangstelling heeft voor haar diensten een document ter beschikking dat de voornaamste elementen bevat van het bezoldigingsbeleid dat binnen de vennootschap wordt toegepast.

Om dit document te verkrijgen, kunt u een gemotiveerd verzoek indienen per brief gericht aan de maatschappelijke zetel van de beheermaatschappij, ter attentie van de bevoegde directie.

SFDR - Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector

Doel

EU-verordening 2019/2088 is op 27 november 2019 goedgekeurd en op 10 maart 2021 in werking getreden. Het doel van deze nieuwe verordening is geharmoniseerde regels vast te stellen "voor financiëlemarktdeelnemers en financieel adviseurs over transparantie met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's en het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op de duurzaamheid in hun procedures, en de verstrekking van informatie over duurzaamheid met betrekking tot financiële producten".

Volgens de SFDR wordt onder 'duurzaamheidsrisico' "een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied verstaan die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken".

Een 'duurzame belegging' wordt verder gedefinieerd als "een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling, zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie, of een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling, met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, of een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen, met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving".

Verpllichtingen

In het bijzonder moeten de financiële actoren informatie verstrekken over de integratie van duurzaamheidsrisico's, de inachtneming van negatieve duurzaamheidseffecten, duurzame beleggingsdoelstellingen of, indien van toepassing, de bevordering van ecologische en/of sociale en governancekenmerken in het beleggingsproces. Zij moeten ook de integratie van duurzaamheidsrisico's in het bezoldigingsbeleid publiceren.

Verklaringen

Het beleid inzake portefeuillebeheer van 2PM Europe steunt op  gebruikelijke criteria inzake risico en financieel rendement. In dit stadium wordt nog niet systematisch rekening gehouden met de duurzaamheidscriteria, aangezien er nog geen volledige en allesomvattende gegevens over dit type impact voor het beleggingsbeleid bestaan. Hetzelfde geldt voor de negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen.

Deze verklaringen kunnen worden gewijzigd naarmate de analyse van die impact verbetert en indien de regelgeving verandert. 2PM Europe wil immers steeds voldoen aan alle geldende voorschriften en wil op het vlak van duurzaamheid een verantwoordelijke speler zijn.

Ten slotte werd in het kader van het bezoldigingsbeleid het criterium duurzaamheid opgenomen in het evaluatieproces voor onze personeelsleden.